Giới thiệu ISOFENAL và EUCOMIX-M tại khoa Nội thận khớp A15- Bệnh Viện 108