Hanoimediserv tài trợ thuốc và 100 suất quà 100 Years Green Juices cho bệnh viện Hữu Nghị

HANOI MEDISERV TÀI TRỢ THUỐC VÀ 100 SUẤT QUÀ 100 YEARS GREEN JUICE CHO BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ KHÁM TỪ THIỆN Ở LẠNG SƠN