Ige là gì ?


𝐈𝐠𝐄 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀? - Immunoglobulin E (IgE) là các kháng thể được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch. IgE chủ yếu được niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa tiết ra, có đặc tính cố định trên các tương bào và bạch cầu ưa bazơ là các tế bào có khả năng giải phóng các chất trung gian hóa học gây dãn mạch như histamin, serotonin và một số chất khác như: tryptase, prostaglandin, leucotrien và eosinophil. IgE tham gia vào phản ứng loại tăng quá mẫn tức khắc (phản ứng dị ứng).

𝐂𝐨̛ 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐦𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝟏 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐈𝐠𝐄 Nguyên nhân của phần lớn các bệnh dị ứng thường gặp như hen dị ứng, viêm mũi dị ứng, viêm da dị ứng và dị ứng thực phẩm, là do phản ứng quá mẫn loại I (type-I hypersensitivity reaction) qua trung gian IgE. Quá trình phản ứng quá mẫn qua trung gian IgE loại I trải qua 2 giai đoạn: Khi cơ thể phơi nhiễm lần 1 với các dị nguyên (allergens), các dị nguyên này sẽ trình diện các tế bào trình diện kháng nguyên (antigen-presenting cells), kích hoạt các tế bào T giúp đỡ Th (T-helper cells), các tế bào B sẽ nhận diện dị nguyên, kích hoạt các tương bào tiết ra các kháng thể IgE, các IgE đến gắn vào các dưỡng bào và các bạch cầu ái kiềm; Khi cơ thể bị phơi nhiễm lại với cùng dị nguyên ấy, các dị nguyên này sẽ gắn vào các kháng nguyên IgE đặc hiệu trên bề mặt các dưỡng bào và các bạch cầu ái kiềm, kích hoạt các tế bào này tiết ra các chất trung gian (mediators) như histamine, heparin, leukotriene, các prostaglandin, ... Các chất trung gian này sẽ gây nên các phản ứng miễn dịch loại 1. Quá trình phản ứng quá mẫn qua trung gian IgE loại 1 được thể hiện ở Hình 2.

𝐴𝑙𝑙𝑒𝑥 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑘𝑖𝑤𝑖 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ đ𝑒̂̉ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑣𝑖𝑒̂𝑚, 𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑡, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐𝑦𝑡𝑜𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑇ℎ1, 𝐼𝑔𝐺2𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑐𝑦𝑡𝑜𝑘𝑖𝑛𝑒 𝑇ℎ2 𝑣𝑎̀ 𝐼𝑔𝐸 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ.

#allexhetdiungvaratantoankhisudunglaudai #IgElàgì #Cơchếphảnứngquámãnloại1